Όροι διαγωνισμού: “Κέρδισε ένα ολοκληρωμένο κιτ για hot dog!”

Διαγωνισμός: Κέρδισε ένα ολοκληρωμένο Hot Dog kit!

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ FACEBOOK

1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού.
Η εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΥΤΕΒΕΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ.» που εδρεύει στην Αθήνα (περαιτέρω ο «Διοργανωτής»), όπως εκπροσωπείται νόμιμα, διοργανώνει Διαγωνισμό στη σελίδα που διατηρεί στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Facebook. Σκοπός του παρόντος είναι ο καθορισμός των γενικών όρων συμμετοχής των ενδιαφερομένων στο Διαγωνισμό για την ανάδειξη των νικητών. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.
2. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό.
Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι είναι άνω των 18 ετών και διαμένουν στην Ελλάδα, ενώ αποκλείονται α. οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή, β. τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω υπό (α) εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών.
3. Διάρκεια του Διαγωνισμού.
Ο Διαγωνισμός θα διαρκέσει από τη Παρασκευή 02/06/2023 έως και τη Τετάρτη 07/06/2023.
4. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό.
Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό αρκεί να απαντήσουν στην ερώτηση ποια είναι η νέα γεύση λουκάνικου Μουτεβελή του Διοργανωτή και με ποιον φίλο τους θα την μοιραζόντουσαν στο facebook (https://www.facebook.com/MoutevelisLoukanika). Προσοχή λαμβάνονται υπόψιν μόνο οι συμμετοχές που αναφέρεται ένας φίλος ανά σχόλιο.
5. Δώρο.
Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού θα αναδειχτούν τρεις (3) νικητές.Οι νικητές θα κερδίσουν ένα ολοκληρωμένο κιτ για hot dog που αποτελείται από 5 συσκευασίες ποικιλία Λουκάνικα Μουτεβελής, ψωμάκια hotdog (6 τμχ), κέτσαπ (1 τμχ) ,μουστάρδα (1 τμχ).Το Δώρο είναι συγκεκριμένο και δεν μεταβιβάζεται, δεν ανταλλάσσεται ή αντικαθίσταται με άλλα, ούτε δύναται η εξαργύρωση του σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή.
6. Τρόπος Ανάδειξης Νικητή Διαγωνισμού και επικοινωνίας μαζί του.
Οι νικητές θα αναδειχθούν βάσει ηλεκτρονικής κλήρωσης που θα πραγματοποιηθεί τη Τετάρτη 07/06/2023 οι νικητές θα ανακοινωθούν και με σχόλιο στη δημοσίευση (post) του Διαγωνισμού. Στο σχόλιο ανακοίνωσης οι προσωρινά αναδειχθείς νικητές θα κληθούν να στείλουν τα προσωπικά τους στοιχεία (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας) με προσωπικό μήνυμα στη σελίδα του Διαγωνισμού στο facebook μέχρι τις 08/06/2023. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με κάποιον από τους νικητές του Διαγωνισμού εντός χρονικού διαστήματος μίας ημερολογιακής ημέρας από την αποστολή σε αυτόν σχετικού γραπτού μηνύματος ή σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κριθεί ότι η συμμετοχή του δεν ήταν έγκυρη, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου, και το δώρο ακυρώνεται. Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται, ανάμεσα σε άλλα, οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω: (α) έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τους παρόντες όρους, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση του Διοργανωτή, αυτή καθ’ εαυτή η συμμετοχή προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής στα συστήματα του Διοργανωτή ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου. Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα μίας συμμετοχής μέσω του Facebook ID του.
7.Παραλαβή Δώρων-Άρνηση αποδοχής των Δώρων.
Ο τρόπος παραλαβής των δώρων από τον νικητή θα καθοριστεί μετά από επικοινωνία της εταιρίας «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΥΤΕΒΕΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ.» μαζί του. Σε περίπτωση που ο νικητής του Διαγωνισμού δεν επιθυμεί να αποδεχθεί το Δώρο του χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του Δώρου. Ο Διοργανωτής δε φέρει καμία ευθύνη για την παράδοση και παραλαβή του δώρου από το εκάστοτε νικητή.
7. Ευθύνη Διοργανωτή.
Ο Διοργανωτής δε θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής οποιουδήποτε συμμετέχοντα από το σύστημα καταχώρησης συμμετοχών στο Διαγωνισμό και ανάδειξης των νικητών. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του Διοργανωτή θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλήψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δε θα εκτείνεται σε τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας. Με το τέλος του διαγωνισμού και τη διάθεση των δώρων στο νικητή, θα σταματήσει να υπάρχει η όποια ευθύνη του Διοργανωτή και των συνεργαζομένων με αυτόν εταιρειών.
8. Προσωπικά Δεδομένα.
Ο Διοργανωτής σας ενημερώνει ότι θα επεξεργασθεί τα προσωπικά δεδομένα κάθε συμμετέχοντα και νικητή του Διαγωνισμού, όπως το ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και facebook profile name, σύμφωνα με την πολιτική ασφαλείας της εταιρείας η οποία είναι αναρτημένη στον ιστότοπο της εταιρείας με αποκλειστικό σκοπό τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού, την ανάδειξη του νικητή αυτού και την απόδοση των Δώρων σε αυτόν. Οι συμμετέχοντες δηλώνουν ρητά ότι αποδέχονται την ανωτέρω επεξεργασία των δεδομένων τους για τον παρόντα σκοπό. Μετά την απόδοση του Δώρου, τυχόν προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων/ νικητών του Διαγωνισμού θα καταστρέφονται, με την επιφύλαξη τυχόν αντίθετης νομοθετικής ρύθμισης ή αποφάσεων αρμόδιων δικαστικών ή διοικητικών αρχών.
9. Εμπορικά Σήματα – Πνευματική Ιδιοκτησία
Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις και λοιπά διακριτικά του Διοργανωτή και απαγορεύεται ρητά η χρήση ή/και εκμετάλλευση αυτών για οποιοδήποτε λόγο χωρίς την έγγραφη συναίνεση του Διοργανωτή. Ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των αναρτήσεων των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό, στους οποίους (συμμετέχοντες) απαγορεύεται να αναρτούν ή να δημοσιοποιούν με οποιονδήποτε τρόπο μέσω της ιστοσελίδας του Διοργανωτή οποιουδήποτε έργου τρίτου ή έργου που παραβιάζει δικαιώματα τρίτου καθώς και οποιοδήποτε περιεχόμενο είναι αντίθετο με το νόμο ή τα χρηστά ήθη και βρίσκεται στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια του Διοργανωτή να αφαιρεί τέτοιο περιεχόμενο από τη σελίδα του.
10. Ο Διαγωνισμός δεν χορηγείται, δεν υποστηρίζεται και δεν διεξάγεται από το Facebook, ούτε συνδέεται μαζί του με οποιονδήποτε τρόπο, ως εκ τούτου το Facebook δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οιαδήποτε απαίτηση ή αξίωση συμμετέχοντα ή οιουδήποτε τρίτου προκύψει από τον παρόντα Διαγωνισμό ή σε σχέση με αυτόν.

11. Τροποποίηση όρων.
Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες Όρους, να ανακαλεί καθώς και να παρατείνει, ή συντομεύει τη διάρκεια του Διαγωνισμού. Κάθε τροποποίηση θα ανακοινώνεται στην παρούσα σελίδα κοινωνικής δικτύωσης.
12. Αποδοχή των παρόντων όρων.
Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνιστά ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.
13. Επίλυση διαφορών.
Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σε σχέση με τον παρόντα διαγωνισμό αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια της Αθήνας, ενώ ο διαγωνισμός θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΤΟ INSTAGRAMM

1. Η «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΥΤΕΒΕΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» (καλούμενη διοργανωτής), διοργανώνει διαγωνισμό στη σελίδα https://www.instagram.com/loukanika_moutevelis/ (εφεξής ο «Διαγωνισμός») ο οποίος αφορά στην προβολή του Διοργανωτή και έχει ως στόχο να αναδειχθούν τρεις (3) νικητές από τα σχόλια.

2. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων συμμετοχής.

3. Στον Διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδας, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, ενώ εξαιρούνται όλοι οι εργαζόμενοι της «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΥΤΕΒΕΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ»., των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, οι σύζυγοι τους, καθώς και οι συγγενείς τους α’ και β’ βαθμού.

4. Ο κάθε συμμετέχων πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο Instagram, θα πρέπει να μεταβεί στην ανάρτηση (post) που θα δημιουργηθεί στη σελίδα της «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΥΤΕΒΕΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» με την ονομασία @loukanikamoutevelis στο Instagram και να γράψει σε σχόλιο με ποιον θα μοιραστεί το δώρο από τα προϊόντα του Διοργανωτή.

5. Το όνομα των Συμμετεχόντων θα καταχωρείται σε αριθμητική λίστα από τον Διοργανωτή. Η κλήρωση θα διεξαχθεί με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων (http://www.randomizer.org) τα οποία εξασφαλίζουν το τυχαίο της επιλογής και την αδυναμία παρέμβασης του ανθρώπινου παράγοντα κατά τη διαδικασία ανάδειξης των νικητών. Τα ονόματα που θα αντιστοιχούν στους αριθμούς αυτούς θα είναι οι νικητές του διαγωνισμού.

6. Η διάρκεια του διαγωνισμού ορίζεται από 02/06/2023 20:00 έως 07/06/2023. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει ή να μειώσει τη διάρκεια αυτή για εύλογη αιτία υπό την προϋπόθεση ότι θα δημοσιεύσει τη μεταβολή αυτή με πρόσφορο τρόπο.

7. Η κλήρωση θα γίνει στις 07/06/2023 και θα αναδείξει 3 (τρεις) νικητές. Οι νικητές θα ανακοινωθούν στις 07/06/2023 στο προφιλ του Διοργανωτή με σχόλιο στο post του Διαγωνισμού και με story.

8. Οι νικητές θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον Διοργανωτή μέχρι τις 08/06/2023 με προσωπικό μήνυμα για να δώσουν τα απαραίτητα στοιχεία για την παραλαβή του δώρου τους. Αν οι νικητές δεν επικοινωνήσουν με τον Διοργανωτή μέχρι τις 08/06/2023 αυτοδικαίως χάνουν οποιοδήποτε δικαίωμα επί του επάθλου και ο Διοργανωτής απαλλάσσεται από την οποιαδήποτε υποχρέωση ανέλαβε έναντι των νικητών σε σχέση με το έπαθλο. Στη θέση των νικητών αυτών υπεισέρχονται οι πρώτοι τη τάξει επιλαχόντες.

9. Οι νικητές θα κερδίσουν 5 συσκευασίες διάφορα λουκάνικα Μουτεβελής της επιλογής μας, μια συσκευασία ψωμάκια  hot dog, μια κέτσαπ, μια μουστάρδα επιλογής μας και μια συσκευασία καραμελωμένα κρεμμύδια της επιλογής μας.

7. Την αποστολή των δώρων έπειτα από την ανακοίνωση και επικοινωνία με τους νικητές αναλαμβάνει αποκλειστικά η εταιρία «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΥΤΕΒΕΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ». και θα γίνει σύμφωνα με τους όρους παράδοσης αυτής.

8.Τα στοιχεία των συμμετεχόντων που θα δοθούν στο Διοργανωτή κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, θα διαγραφούν αμέσως μετά τη λήξη του Διαγωνισμού. Οι συμμετέχοντες, με την παροχή των παραπάνω προσωπικών τους στοιχείων, συναινούν ανεπιφύλακτα όπως αυτά χρησιμοποιηθούν για τον Διαγωνισμό ή/και την κλήρωση από τον Διοργανωτή, διά αυτοματοποιημένων ή όχι μέσων, για τις ανάγκες και κατά το χρόνο διενέργειας και ολοκλήρωσης του Διαγωνισμού. Παράλληλα, η αποδοχή του επάθλου από έκαστο νικητή αποτελεί και παροχή συναίνεσης και έγκρισης προς τον Διοργανωτή για χρήση των προσωπικών του στοιχείων ή της παραλαβής του επάθλου του, προς το σκοπό της δημοσιοποίησης του Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του και της διαβίβασή τους στην εταιρεία. Ειδικότερα, έκαστος νικητής του Διαγωνισμού δια του παρόντος αποδέχεται ρητώς και συναινεί ανεπιφύλακτα να δημοσιευθεί το Instagram όνομά του στην ιστοσελίδα (https://www.instagram.com/loukanika_moutevelis/) κατά την ανακοίνωση των νικητών, κάτω από το σχόλιο του ιδίου.

9. Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι ο Διαγωνισμός δύναται να επηρεαστεί ή να διακοπεί προσωρινά λόγω προβλημάτων του διαδικτύου. Γενικότερα, η απόδοση, τα ηλεκτρονικά μηνύματα και η μετάδοση δεδομένων, καθώς και η δυνατότητα πρόσβασης μπορεί να τύχουν μεταβολών ή διακοπών που εξαρτώνται πλήρως από τις δυνατότητες της υπάρχουσας τεχνολογίας πάνω στην οποία στηρίζονται και οι οποίες είναι πέρα από τον έλεγχο και την ευθύνη του Διοργανωτή.

10. Για την συμμετοχή στον Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά προϊόντος.

11. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τους όρους συμμετοχής ή να ακυρώσει το διαγωνισμό για σπουδαίο λόγο.

16. Ο Διοργανωτής θα δικαιούται να ακυρώσει συμμετοχές, εφόσον υπάρχουν ενδείξεις ή υπόνοιες ότι έχει χωρέσει παραβίαση ή καταστρατήγηση οποιουδήποτε από τους όρους του Διαγωνισμού. Επιπλέον, σε όλες τις αναφερόμενες στον παρόντα όρο περιπτώσεις, ο Διοργανωτής θα δικαιούται να μην αναγνωρίσει τη νίκη του συμμετέχοντα (σε περίπτωση που ο παραβάτης έχει ήδη αναδειχθεί Νικητής).

17. Οι παρόντες όροι διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διένεξη, διαφωνία ή διαφορά που τυχόν προκύψει σχετικά με τους παρόντες όρους και εν γένει τον Διαγωνισμό, και η οποία δεν θα έχει επιλυθεί φιλικά, θα λύεται οριστικά σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από το Διαγωνισμό αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια της Αθήνας.

18. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνιστά αμάχητο τεκμήριο ότι ο συμμετέχων γνωρίζει και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους παρόντες Όρους. Λαμβάνοντας μέρος στον παρόντα διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες θεωρείται ότι έχουν ανεπιφύλακτα αποδεχθεί και συμφωνήσει με τους δεσμευτικούς αυτούς όρους, κανόνες και προϋποθέσεις. Κάθε επιπλέον ανακοίνωση με οδηγίες για την συμμετοχή, η οποία θα αναρτηθεί από τον Διοργανωτή στον ανωτέρω ιστότοπο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτών των όρων.

Μουτεβελής Χωριάτικα Λουκάνικα