Ένταξη στα Επιχειρησιακά Προγράμματα του Ευρωπαϊκού Ταμείου

ΕΣΠΑ ταμείο επιχειρηματικότητας

Η επιχείρηση «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΥΤΕΒΕΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» που εδρεύει στην περιφέρεια Αττικής εντάχθηκε στη δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας»

ΕΣΠΑ ταμείο επιχειρηματικότητας εργαλειοθήκη ανταγωνιστικότητας

Η επιχείρηση «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΥΤΕΒΕΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» που εδρεύει στην περιφέρεια Αττικής εντάχθηκε στη δράση
«Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας» προϋπολογισμού 400 εκατ. Ευρώ. Η δράση στοχεύει στη βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, επενδύοντας στον παραγωγικό εκσυγχρονισμό
τους, την υιοθέτηση συστημάτων τυποποίησης & πιστοποίησης, καθώς και σε branding και ψηφιακή προβολή.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της επένδυσης είναι 199.996,30 € εκ των οποίων η δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε
99.998,15 € και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το επιχειρηματικό σχέδιο που εγκρίθηκε προς χρηματοδότηση και υλοποιείται, περιλαμβάνει επενδύσεις
στις παρακάτω κατηγορίες:

 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός
 • Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών
 • Μεταφορικά μέσα
 • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό)

Μέσω της συμμετοχής στη Δράση, η επιχείρηση πέτυχε:

 • βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της
 • αύξηση της κερδοφορίας της
 • ενίσχυση της εξωστρέφειας
 • επέκταση της αγοράς με τη προσθήκη νέων προϊόντων & υπηρεσιών
 • εξασφάλιση υψηλότερης ποιότητας προϊόντα & υπηρεσίες
 • αύξηση της παραγωγικότητας & βελτίωση λειτουργικών διαδικασιών
 • ενίσχυση της επιχειρηματικότητας
 • δημιουργία / διατήρηση ποιοτικών θέσεων εργασίας

Με τη συμβολή του ΕΠΑνΕΚ ενισχύθηκε η επιχείρηση αποφέροντας οφέλη στην ανταγωνιστικότητα της χώρας καθώς
και στην τοπική οικονομία.

Η επιχείρηση ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΥΤΕΒΕΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. που εδρεύει στην περιφέρεια ΑΤΤΙΚΗΣ εντάχθηκε στη δράση «Ψηφιακό Βήμα»