Διαγωνισμός “Κέρδισε Giftcard για το σεμινάριο Μεσσηνιακής Κουζίνας του Αλέξανδρου Παπανδρέου”

‘Οροι συμμετοχής

 

Μεγάλος Διαγωνισμός!!!

Οι γιορτές μπορεί να τελειώνουν… τα δώρα όμως όχι!

Δέκα τυχεροί έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε από κοντά το σεμινάριο Μεσσηνιακής Κουζίνας του Alexandros Papandreou Δευτέρα 16 Ιανουαρίου (18:00-20:30), στον χώρο μαγειρικής Alexandros Papandreou Cooking studio! Αρκεί να κάνετε like στη σελίδα μας στο facebook και like & comment στο αντίστοιχο post για να μπείτε στην κλήρωση! Δείτε τους όρους του διαγωνισμού εδώ:

Όροι Συμμετοχής


H Βιοτεχνία Αλλαντικών “ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΥΤΕΒΕΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ ” (έδρα Ν.Ιωνία, τηλ: 2102790614), εφεξής η «Διοργανώτρια», διοργανώνει προωθητική ενέργεια & διαγωνισµό µε τίτλο «Κέρδισε Giftcard για το σεμινάριο Μεσσηνιακής Κουζίνας του Αλέξανδρου Παπανδρέου» (εφεξής «ο Διαγωνισµός»). Στο Διαγωνισµό δικαιούνται να λάβουν µέρος µόνον πρόσωπα τα οποία έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα που διαµένουν νόµιµα στην Ελλάδα. Εξαιρούνται οι εργαζόµενοι της εταιρείας “ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΥΤΕΒΕΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ ” και οι υπάλληλοι που συµµετέχουν στην εν λόγω ενέργεια. Σε διαφορετική περίπτωση, η συµµετοχή τους στο Διαγωνισµό θα ακυρωθεί άµεσα και οι ανωτέρω θα υποχρεούνται στην επιστροφή οποιουδήποτε δώρου τυχόν έχουν λάβει.

Ο Διαγωνισµός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στο διαδίκτυο, µέσω της ιστοσελίδας που διατηρεί η Διοργανώτρια στο facebook (https://www.facebook.com/MoutevelisLoukanika/) κατά την χρονική περίοδο από την Πέμπτη 05/01/2017 12:01 και θα ολοκληρωθεί Κυριακή 08/01/2017 στις 23:59, µε σκοπό οι συµµετέχοντες που θα λάβουν µέρος στον Διαγωνισµό να αποκτήσουν τα δώρα που αναφέρονται στη συνέχεια. Τρόπος Συµµετοχής. Για να κερδίσουν συµµετοχή στο διαγωνισµό οι χρήστες θα πρέπει να κάνουν like στη σελίδα της «Διοργανώτριας» και like και comment στο post του διαγωνισµού. Κάθε χρήστης µπορεί να συµµετέχει µία φορά στην κλήρωση. Διευκρινίζονται τα εξής: (α) κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να λάβει µέρος στον Διαγωνισµό, ακολουθώντας την παραπάνω διαδικασία, µία µόνο φορά.

Τα Δώρα. Συµµετοχή στο σεµινάριο Μεσσηνιακής Κουζίνας του Αλέξανδρου Παπανδρέου, τη Δευτέρα 16 Ιανουαρίου (18:00-20:30), στον χώρο µαγειρικής Studio Sidayes by Alexandros Papandreou. Τα δώρα είναι ανεπίδεκτα µεταβιβάσεως και δεν αντικαθίστανται. Η ανάδειξη των τυχερών που θα κερδίσουν τα δώρα θα γίνει µε κλήρωση. Θα αναδειχθούν δέκα (10) τυχεροί Νικητές καθώς και δέκα (10) επιλαχόντες για την περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία µε τους Νικητές ή δεν επαληθευθεί η εγκυρότητα της συµµετοχής τους ή η συµµετοχή τους ακυρωθεί λόγω παράβασης των παρόντων όρων. Οι Νικητές θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα (https://www.facebook.com/MoutevelisLoukanika/) µε το όνοµα που αντιστοιχεί στο προφίλ µέσω του οποίου έγινε η συµµετοχή.

Εφόσον η επικοινωνία µε τον Νικητή δεν καταστεί δυνατή εντός δυο (2) ηµερολογιακών ηµερών από την ηµεροµηνία της ενηµέρωσης αυτού, αυτός χάνει αυτόµατα το δικαίωµα στο δώρο και υπεισέρχεται στη θέση του ο πρώτος στη σειρά επιλαχών. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση που η συµµετοχή του στο Διαγωνισµό δεν είναι σύµφωνη µε τους παρόντες όρους ή σε περίπτωση που ο Νικητής αρνηθεί να παραλάβει το δώρο του. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία ούτε µε το Νικητή ούτε µε τους επιλαχόντες ή κανείς από αυτούς δεν αποδεχθεί το δώρο, η Διοργανώτρια θα εξετάσει εκ νέου την κατάσταση και θα εκδώσει σχετική ανακοίνωση.

Οι συµµετέχοντες στο Διαγωνισµό παρέχουν τη συγκατάθεσή τους και εξουσιοδότηση στην Διοργανώτρια για την προβολή του Διαγωνισµού και των αποτελεσµάτων του µέσω τηλεόρασης, ραδιοφώνου, έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου και του internet. Ειδικότερα, η Διοργανώτρια θα έχει δικαίωµα να χρησιµοποιήσει και να δηµοσιεύσει οποιοδήποτε σχετικό ειδησεογραφικό στοιχείο, περιλαµβανοµένου του ονόµατος και της φωτογραφίας που αντιστοιχεί στο προφίλ µέσω του οποίου έγινε η συµµετοχή του Νικητή, η δε συµµετοχή στον Διαγωνισµό συνεπάγεται αυτοµάτως και την προς τούτο συναίνεση. Ευθύνη Η συµµετοχή στο Διαγωνισµό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφεροµένων στο διαδίκτυο µε δικά τους τεχνικά µέσα.

Η Διοργανώτρια, δεν αναλαµβάνει καµία υποχρέωση αναφορικά µε την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόµενο. Η πρόσβαση στο διαδικτυακό τόπο του διαγωνισµού επιτρέπεται µόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακοµιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Διαγωνισµού. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συµµετεχόντων χρηστών εκ των άνω αιτιών. Οι συµµετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι ο Διαγωνισµός είναι δυνατόν να επηρεαστεί ή να διακοπεί προσωρινά λόγω προβληµάτων του διαδικτύου. Γενικότερα, η απόδοση, τα ηλεκτρονικά µηνύµατα και η µετάδοση δεδοµένων, καθώς και η δυνατότητα πρόσβασης µπορεί να τύχουν µεταβολών ή διακοπών που εξαρτώνται πλήρως από τις δυνατότητες της υπάρχουσας τεχνολογίας πάνω στην οποία στηρίζονται και οι οποίες είναι πέρα από τον έλεγχο και την ευθύνη της Διοργανώτριας.

Οι συµµετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι η Διοργανώτρια ουδεµία σχέση έχουν µε το νοµικό πρόσωπο που διαχειρίζεται το Facebook και ο Διαγωνισµός δεν επιχορηγείται από το Facebook, ούτε υποστηρίζεται ή διεξάγεται από αυτό, ούτε συνδέεται µαζί του. Σε κάθε περίπτωση, παραιτούνται από κάθε τυχόν αξίωση ή απαίτηση κατά του Facebook που απορρέει από τη συµµετοχή τους στον Διαγωνισµό. Σε περίπτωση κατά την οποία, κατά την ανέλεγκτη κρίση της Διοργανώτριας, υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις χειραγώγησης της διαδικασίας συµµετοχής ή οποιασδήποτε άλλης επιλήψιµης πρακτικής, η Διοργανώτρια θα έχει το δικαίωµα να ακυρώσει τον συγκεκριµένο συµµετέχοντα και να µην τον αναδείξει ως νικητή. Στην περίπτωση αυτή, ο εν λόγω συµµετέχων χάνει οριστικά το δικαίωµά του επί του σχετικού Δώρου. Οι συµµετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι η συµµετοχή τους στον Διαγωνισµό γίνεται αποκλειστικώς µε δική τους ευθύνη.

Η ιστοσελίδα είναι διαθέσιµη στους συµµετέχοντες στην κατάσταση που ευρίσκεται και η Διοργανώτρια, οι διευθυντές, υπάλληλοι και προστηθέντες αυτής δεν προβαίνουν σε οποιαδήποτε δήλωση ούτε και παρέχουν οποιαδήποτε εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια και πληρότητα της ιστοσελίδας ή του περιεχοµένου οποιασδήποτε ιστοσελίδας είναι συνδεδεµένη µε την εν λόγω ιστοσελίδα και ουδεµία ευθύνη θα έχουν για οποιαδήποτε ζηµία τυχόν προκύψει από την εν λόγω αιτία. Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται αποκλειστικά και µόνο στη διάθεση του Δώρου. Η Διοργανώτρια δεν θα φέρει καµία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή, συνοδό του νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχηµα ήθελε συµβεί και/ή ζηµία και/ή για οποιαδήποτε σωµατική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόµενη άµεσα ή έµµεσα µε το Δώρο, την χρήση του Δώρου ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Ο

ι συµµετέχοντες παρέχουν, µε την υποβολή της συµµετοχής τους στον Διαγωνισµό, στην Διοργανώτρια την συγκατάθεση και την άδειά τους για τη χρήση και επεξεργασία, σύµφωνα µε τον Ν. 2472/1997 όπως ισχύει, των προσωπικών τους στοιχείων και δεδοµένων, τα οποία γνωστοποιούν οι ίδιοι για το σκοπό της συµµε-τοχής τους στον Διαγωνισµό. Η επεξεργασία δύναται να πραγµατοποιηθεί δι’ αυτοµατοποιηµένων ή όχι µέσων, είτε από την ίδια την Διοργανώτρια, είτε µέσω άλλου προσώπου, που θα διορίσει αυτή. Οι συµµετέχοντες δίδουν ρητώς την συγκατάθεσή τους προς την Διοργανώτρια όπως επεξεργασθεί ή/ και διαβιβάσει τα ανωτέρω στοιχεία αποκλειστικά και µόνο σε πρόσωπα τα οποία, ως εκτελούντες την επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασµό της Διοργανώτριας, ενδέχεται να εµπλακούν στην ανάδειξη του Νικητή του Διαγωνισµού και στην απόδοση του Δώρου σε αυτόν.

Οι συµµετέχοντες έχουν δικαίωµα πρόσβασης στο αρχείο που θα δηµιουργηθεί, διόρθωσης, διαγραφής ή προβολής αντιρρήσεων σχετικά µε τα στοιχεία που τους αφορούν. Επιπλέον, για την άσκηση των δικαιωµάτων που απορρέουν από τα άρθρα 12 και 13 του Ν. 2472/1997 (δικαιώµατα πρόσβασης και αντίρρησης για την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα αντίστοιχα), οι συµµετέχοντες µπορούν να επικοινωνούν µε την Διοργανώτρια. Η Διοργανώτρια δεν φέρει ευθύνη για τυχόν εκτυπωτικά λάθη. Επίσης, η διοργανώτρια εταιρεία δε φέρει καµία ευθύνη που για λόγους αναγόµενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία (ενδεικτικά δε λόγω φυσικών καταστροφών, απεργίας, πολέµου, τροµοκρατικών ενεργειών ή απειλών για τροµοκρατική ενέργεια, ατυχηµάτων, πυρκαγιών, πληµµυρών ή άλλων φυσικών καταστροφών, απεργιών ή κοινωνικών διαταραχών κλπ), δεν µπορεί να εκτελέσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το παρόν και απαλλάσσεται σύµµετρα και αζήµια των εκατέρωθεν υποχρεώσεών της.

Η Διοργανώτρια διατηρεί τo δικαίωµα vα µεταβάλει τoυς Όρoυς Συµµετοχής στο Διαγωνισµό κατά την ανέλεγκτη κρίση της. Οι τυχόν τροποποιήσεις θα ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα https://www.facebook.com/MoutevelisLoukanika/ και θα είναι δεσµευτικές για όλους τους συµµετέχοντες. Η Διοργανώτρια ουδεµία ευθύνη αναλαµβάνει αναφορικά µε τις εν λόγω τροποποιήσεις. Επίσης, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωµα να επιµηκύνει τον διαγωνισµό για έως και δεκαπέντε (15) ηµέρες ή vα ακυρώσει τον Διαγωνισµό για σπουδαίο λόγο. Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά µε τον Διαγωνισµό, κάθε συµµετέχων ή τρίτος µπορεί να επικοινωνήσει µέσω προσωπικού µηνύµατος στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας https://www.facebook.com/MoutevelisLoukanika/


Οι παρόντες Όροι Συµµετοχής διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και κάθε τυχόν διαφορά θα επιλύεται από τα αρµόδια Δικαστήρια των Αθηνών. Οι παρόντες Όροι Συµµετοχής έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα http://www.moutevelis.gr/ Η συµµετοχή στον Διαγωνισµό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των ανωτέρω όρων και τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση ή απαίτηση κατά της Διοργανώτριας. Η συµµετοχή στον Διαγωνισµό υπό όρους ή µε επιφύλαξη δεν είναι δυνατή, και ως εκ τούτου είναι άκυρη