ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Ποιοί είμαστε

Η διεύθυνση της σελίδας είναι: https://moutevelis.gr. Η παρούσα ιστοσελίδα ανήκει στην εταιρεία ΜΟΥΤΕΒΕΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ με έδρα Μαδύττου 18, Περισσός, 14232 Αθήνα.

Ποιά προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και γιατί

«Προσωπικά Δεδομένα» : είναι όλες εκείνες οι πληροφορίες, οι οποίες περιγράφουν το πρόσωπο του επισκέπτη/χρήστη. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν, διάφορα στοιχεία όπως είναι για παράδειγμα, το όνομα και το επώνυμο, η διεύθυνση κατοικίας, το επάγγελμα, το e-mail, ο τηλεφωνικός αριθμός, κλπ. Γενικότερα είναι εκείνες οι πληροφορίες που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της ταυτότητας κάποιου ατόμου και για την επικοινωνία μαζί του.
«Επεξεργασία» : αποτελεί κάθε πράξη ή ενέργεια που πραγματοποιείται, με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων σε προσωπικά δεδομένα, όπως είναι η συλλογή, καταγραφή, οργάνωση, αποθήκευση, χρήση, γνωστοποίηση μέσω μετάδοσης, διάδοσης, διαγραφή ή καταστροφή αυτών.
«Υποκείμενο δεδομένων» : το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που φέρει προσωπικά δεδομένα.
«Υπεύθυνος Επεξεργασίας» : είναι οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή άλλος φορέας, το οποίο επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα και καθορίζει τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας αυτών.
«Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO)» : το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή άλλος φορέας, το οποίο επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του Υπευθύνου Επεξεργασίας.

Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται, κατά την περιήγηση του επισκέπτη/χρήστη στην ιστοσελίδα www.moutevelis.gr ή κατά την εγγραφή του ως χρήστη ή κατά την ολοκλήρωσης μιας παραγγελίας ως πελάτη και διατηρούνται από το ηλεκτρονικό κατάστημα στο μέτρο που αυτό απαιτείται για την σωστή του λειτουργία.

Τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται από το ηλεκτρονικό κατάστημα σχετικά με τους χρήστες/πελάτες είναι: το όνομα, το επώνυμο ή η επωνυμία της επιχείρησης, η διεύθυνση παράδοσης προϊόντων, η διεύθυνση κατοικίας ή η έδρα της εταιρείας, ο αριθμός τηλεφώνου, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο ταχυδρομικός κώδικας, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, Cookies, το όνομα χρήστη (username) και ο κωδικός ιστοσελίδας (password), τα οποία φυλάσσονται για όσο χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τον Χρήστη.

Η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται τα παραπάνω στοιχεία για (α) την δημιουργία λογαριασμού του χρήστη στο «moutevelis.gr», (β) την επικοινωνία μαζί του, αναφορικά με τις μεταξύ του συναλλαγές (πχ. για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί του, για την ολοκλήρωση, αποστολή και παράδοση της παραγγελία του, για την εξόφληση και την ασφαλή οικονομική του συναλλαγή), (γ) για την αποστολή σε αυτόν ενημερωτικού, διαφημιστικού και προωθητικού υλικού σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων και των συνεργασιών της με τρίτους και (δ) για την εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρείας γενικότερα.

Συναίνεση

Με την εγγραφή του ο χρήστης συμπληρώνει τα στοιχεία επικοινωνίας, εξουσιοδοτώντας την Εταιρεία να τα χρησιμοποιεί, δίνοντας ταυτόχρονα τη ρητή του συγκατάθεσή για τη συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων αυτών, βάσει των παρόντων Όρων Χρήσης, τους οποίους δηλώνει ότι έχει διαβάσει, κατανοήσει και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. Όλες εκείνες οι πληροφορίες που ζητούνται από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα είναι υποχρεωτικές και σε περίπτωση που δεν χορηγηθούν ενδεχομένως να καταστεί αδύνατη η παροχή των υπηρεσιών από τον Ιστότοπο. Σε κάθε περίπτωση και κάθε στιγμή ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να άρει τη συγκατάθεσή του για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, προβαίνοντας σε αίτημα διαγραφής χρήστη με την αποστολή σχετικού e-mail. Η Πολιτική απορρήτου του «moutevelis.gr», ενδέχεται να αναθεωρείται και να επικαιροποιείται, ούτως ώστε να είναι πάντοτε σύμφωνη με τις ισχύουσες νομοθεσίες.

Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων – Δικαιώματα των Χρηστών

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας λαμβάνει όλα τα μέτρα για την προστασία των δεδομένων, που συλλέγονται, ενώ παράλληλα μεριμνά για την κρυπτογράφησή τους και δύναται να τα αποκαλύψει κατόπιν αιτήσεως των δημοσίων αρχών.

Οι χρήστες διατηρούν το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή, να γνωρίζουν εάν και ποιά από τα Προσωπικά τους Δεδομένα έχουν καταχωρηθεί, ενώ επίσης μπορούν να ζητήσουν με σχετικό τους αίτημα προς τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας να επαληθεύσει την ακρίβειά των Δεδομένων ή να αιτηθούν να συμπληρωθούν, να διαγραφούν, να ακυρωθούν, να διορθωθούν, να μετατραπούν σε ανώνυμη μορφή ή να μπλοκάρει οποιαδήποτε δεδομένα που ενδεχομένως καταχωρούνται κατά παράβαση του νόμου. Επιπλέον ο Χρήστης διατηρεί το δικαίωμα να επικοινωνήσει με την Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων.

Ιδιοκτήτης ιστοσελίδας & Χειριστής Δεδομένων

ΜΟΥΤΕΒΕΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ

ΜΑΔΥΤΤΟΥ 18

ΠΕΡΙΣΣΟΣ 14232

Αθήνα, Ελλάδα

Υπεύθυνος: Κα. ΚΑΤΙΑ ΜΟΥΤΕΒΕΛΗ

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο επικοινωνίας ιδιοκτήτη: info@moutevelis.gr

Ορισμοί:

«προσωπικά δεδομένα» είναι οποιαδήποτε πληροφορία που σχετίζεται με ένα αναγνωρισμένο ή αναγνωρίσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο δεδομένων»)· αναγνωρίσιμο φυσικό πρόσωπο είναι αυτό που δύναται να αναγνωριστεί, άμεσα ή έμμεσα, συγκεκριμένα με την αναφορά σε ένα αναγνωριστικό στοιχείο όπως το όνομα, ο αριθμός ταυτότητας, τα δεδομένα τοποθεσίας, ένα ηλεκτρονικό αναγνωριστικό στοιχείο ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες ειδικά για την φυσική, φυσιολογική, γενετική, νοητική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα αυτού του φυσικού προσώπου·
«επεξεργασία» είναι οποιαδήποτε λειτουργία ή σύνολο λειτουργιών η οποία διεξάγεται στα προσωπικά δεδομένα ή σε σύνολα των προσωπικών δεδομένων, με ή χωρίς αυτοματοποιημένα μέσα, όπως συλλογή, καταγραφή, οργάνωση, κατασκευή, αποθήκευση, προσαρμογή ή εναλλαγή, ανάκτηση, διαβούλευση, χρήση, γνωστοποίηση μέσω μετάδοσης, διάδοσης ή με άλλον τρόπο καταστάσα διαθέσιμη, ευθυγράμμιση ή συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή ή καταστροφή ·
«ελεγκτής» είναι οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, πρακτορείο ή άλλο άτομο το οποίο μόνο του ή από κοινού με άλλους καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων·
«Υπεύθυνος Επεξεργασίας» είναι οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, πρακτορείο ή άλλο άτομο το οποίο επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα εκ μέρους του ελεγκτή·
«χρήστης» είναι το άτομο που χρησιμοποιεί αυτή την εφαρμογή το οποίο πρέπει να συμπίπτει ή να είναι εξουσιοδοτημένο από το Υποκείμενο Δεδομένων, στον οποίο τα Προσωπικά Δεδομένα αναφέρονται.

Τύποι Δεδομένων που συλλέγονται:

Τα Προσωπικά Δεδομένα που αυτή η Εφαρμογή συλλέγει, μόνη της ή μέσω τρίτων μερών, αναφορικά με τους πελάτες λιανικής πώλησης, είναι: Cookies, όνομα, επώνυμο, διεύθυνση παράδοσης προϊόντων, κωμόπολη ή πόλη, αριθμός κινητής τηλεφωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ταχυδρομικός κώδικας, αναφορικά, δε, με τους πελάτες χονδρικής, αναφορικά με τους πελάτες χονδρικής πώλησης, είναι (για σύνδεση μέσω λογαριασμού που δημιούργησαν) : επωνυμία επιχείρησης, Αριθμός Φορολογικού Μητρώου επιχείρησης, κωμόπολη ή πόλη, ταχυδρομικός κώδικας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου, ταυτότητα χρήστη (username) και κωδικός ιστοσελίδας (password).

Όλα τα Δεδομένα που ζητούνται από αυτή την Εφαρμογή είναι υποχρεωτικά και η αποτυχία να παράσχει αυτά τα Δεδομένα μπορεί να καταστήσει αδύνατο για αυτή την Εφαρμογή να παράσχει τις υπηρεσίες της. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες αυτή η Εφαρμογή ειδικότερα δηλώνει ότι κάποια Δεδομένα δεν είναι υποχρεωτικά, οι Χρήστες είναι ελεύθεροι να μην επικοινωνήσουν αυτά τα Δεδομένα χωρίς καθόλου συνέπειες στη διαθεσιμότητα ή στην λειτουργικότητα της υπηρεσίας. Οι χρήστες οι οποίοι είναι αβέβαιοι σχετικά με το ποια Προσωπικά Δεδομένα είναι υποχρεωτικά είναι ευπρόσδεκτοι να επικοινωνήσουν με τον Ιδιοτήτη. Οποιαδήποτε άλλη χρήση των Cookies- ή άλλων εργαλείων εντοπισμού- από αυτή την Εφαρμογή ή από τους ιδιοκτήτες των υπηρεσιών τρίτων μερών που χρησιμοποιούνται από αυτή την Εφαρμογή υπηρετεί τον σκοπό του να παράσχει την υπηρεσία που απαιτείται από τον Χρήστη.

Οι Χρήστες είναι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε Προσωπικά Δεδομένα τρίτου μέρους τα οποία αποκτώνται, δημοσιεύονται ή μοιράζονται διαμέσου αυτής της Εφαρμογής και να επιβεβαιώνουν ότι έχουν την συναίνεση του τρίτου μέρους για να παράσχουν τα Δεδομένα στον Ιδιοκτήτη.

Παρέχοντας τα Δεδομένα του ο Χρήστης δίνει την συγκατάθεσή του για την επεξεργασία των Δεδομένων για σκοπούς που περιγράφονται κατωτέρω.

Τρόπος επεξεργασίας των Δεδομένων

Η επεξεργασία Δεδομένων διεξάγεται με ηλεκτρονικά μέσα και άλλα υλικά μέσα (αποθήκευση σε έντυπη μορφή), ακολουθώντας οργανωτικές διαδικασίες και τρόπους αυστηρά σχετιζόμενους με τους ενδεδειγμένους σκοπούς. Επιπροσθέτως με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας σε ορισμένες περιπτώσεις, τα Δεδομένα μπορεί να είναι προσβάσιμα σε συγκεκριμένους τύπους προσώπων που έιναι υπεύθυνα, που εμπλέκονται με την λειτουργία της ιστοσελίδας (διαχείριση, πωλήσεις, εμπορία, νομικά, σύστημα διαχείρισης) ή με εξωτερικά μέρη (όπως παροχείς υπηρεσιών τρίτου μέρους, μεταφορείς ταχυδρομείου, παροχείς φιλοξενίας, εταιρείες πληροφορικής, πρακτορεία επικοινωνιών) καθορισμένα, αν είναι αναγκαίο, ως Εκτελούντες την Επεξεργασία. Η ενημερωμένη λίστα αυτών των μερών μπορεί να ζητηθεί από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας ανά πάσα στιγμή.

Χρόνος Αποθήκευσης- Δικαίωμα στη λήθη

Δεδομένα φυλάσσονται για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για τις υπηρεσίες που παρέχουμε προς τον Χρήστη, ή δηλώνεται από τους σκοπούς που περιγράφονται σε αυτό το έγγραφο, και ο Χρήστης μπορεί πάντα να ζητήσει την αφαίρεση ή καταστροφή των δεδομένων που επεξεργάζεται ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας. Τα δεδομένα αυτά ύστερα από αίτηση του Χρήστη διαγράφονται οριστικά και δεν παραχωρούνται με κανέναν τρόπο σε οποιονδήποτε.

Η χρήση των συλλεγέντων δεδομένων

Τα Δεδομένα που σχετίζονται με τον Χρήστη συλλέγονται για να επιτρέψουν στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας να παράσχει τις υπηρεσίες του, καθώς επίσης και για τους ακόλουθους σκοπούς: διαφημιστικούς, στατιστικούς, επικοινωνίας με τον χρήστη, αλληλεπίδρασης με εξωτερικά κοινωνικά δίκτυα και πλατφόρμες, έκθεσης περιεχομένου από εξωτερικές πλατφόρμες, αλληλεπιδράσεις βασισμένες στην τοποθεσία, Διαχείρισης επαφών και αποστολής μηνυμάτων, εγγραφής και αυθεντικοποίησης, Στόχευσης από επαναληπτικό μάρκετινγκ και στοχοθετημένη συμπεριφορά και προστασία από ανεπιθύμητη αλληλογραφία.

Τα Προσωπικά Δεδομένα που χρησιμοποιούνται για κάθε σκοπό περιγράφονται σε συγκεκριμένες ενότητες αυτού του αρχείου.

Συναίνεση

Συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας με τα Δεδομένα του, ο Χρήστης εξουσιοδοτεί αυτή την Εφαρμογή να χρησιμοποιεί αυτές τις λεπτομέρειες για να απαντά σε αιτήματα για πληροφορίες, αναφορές ή οποιουδήποτε άλλου είδους αίτημα υποδεικνύεται από την επικεφαλίδα της φόρμας. Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται: όνομα, επώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεφωνικός αριθμός. Οι χρήστες των τηλεφωνικών επαφών που παρείχαν τον τηλεφωνικό τους αριθμό μπορεί να έρθουν σε επικοινωνία για εμπορικούς ή προωθητικούς σκοπούς που σχετίζονται με αυτή την Εφαρμογή, καθώς επίσης και για την πραγματοποίηση αιτημάτων υποστήριξης. Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται: τηλεφωνικός αριθμός.

Εγγραφή και Πιστοποίηση

Με την εγγραφή ή την πιστοποίηση, οι Χρήστες επιτρέπουν στην Εφαρμογή να τους ταυτοποιήσει και να τους δώσει πρόσβαση σε ενδεδειγμένες υπηρεσίες. Σε συνάρτηση με το τι περιγράφεται κατωτέρω, τρίτα μέρη δύνανται να παράσχουν εγγραφή ή πιστοποίηση. Στην περίπτωση αυτή, αυτή η Εφαρμογή θα έχει τη δυνατότητα να έχει πρόσβαση σε μερικά Δεδομένα, αποθηκευμένα από αυτές τις υπηρεσίες τρίτων μερών, για σκοπούς εγγραφής ή για αναγνωριστικούς σκοπούς.

Επιπρόσθετες πληροφορίες για τα Προσωπικά Δεδομένα

Η παρούσα Εφαρμογή συλλέγει προσωπικά δεδομένα απαραίτητα για την εκπλήρωση των σκοπών της, σχετικά με την πώληση καλλυντικών προϊόντων. Συγκεκριμένα αφορά στον λιανικό και στο χονδρικό εμπόριο καλλυντικών προϊόντων, για το πρόσωπο, τα χείλη και τα μάτια. Τα δεδομένα αφορούν τους χρήστες που πραγματοποιούν αγορές είτε λιανικής είτε χονδρικής, από την Εφαρμογή, και είναι αναγκαία προκειμένου για την παράδοση των προϊόντων στους αγοραστές.

Ενέργειες αρμόδιων αρχών

Ο Χρήστης δηλώνει ότι γνωρίζει ότι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας δύναται να αποκαλύψει προσωπικά δεδομένα κατόπιν αιτήσεως των δημοσίων αρχών.

Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας έχει λάβει όλα τα μέτρα για να προστατεύσει τα συλλεγέντα δεδομένα και να τα διατηρήσει κρυπτογραφημένα. Σε περίπτωση αθέτησης θα υπάρξει άμεση ενημέρωση του χρήστη εντός εβδομήντα δύο ωρών για οποιοδήποτε συμβάν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Σε περίπτωση που αισθανθείτε ότι έχετε προβλήματα ή απορίες ή νιώσετε ανασφαλείς έχετε το δικαίωμα να επικοινωνήσετε με την αρμόδια αρχή στην Ελλάδα, την Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων .

Αρχεία καταγραφής συστήματος, συντήρηση και ασφάλεια

Για λόγους ασφαλείας όπως ορίζει ο νόμος, αλλά και για λειτουργικούς και συντηρητικούς σκοπούς, αυτή η Εφαρμογή και οποιεσδήποτε υπηρεσίες τρίτων μερών μπορεί να συλλέγουν αρχεία που καταγράφουν διάδραση με αυτή την Εφαρμογή (Αρχεία καταγραφής συστήματος) ή να συλλέγουν για τον σκοπό αυτό άλλα Προσωπικά Δεδομένα (όπως Διεύθυνση IP).

Τα δικαιώματα των Χρηστών

Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα, οποιαδήποτε στιγμή, να ξέρουν εάν τα Προσωπικά τους Δεδομένα έχουν αποθηκευτεί και μπορούν να συμβουλεύσουν τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας να πληροφορηθεί για τα περιεχόμενα και την προέλευση, να επαληθεύσει την ακρίβειά τους ή να αιτηθεί να συμπληρωθούν, να σβηστούν, να ακυρωθούν, να αναβαθμιστούν ή να διορθωθούν, ή να μετατραπούν σε ανώνυμη μορφή ή να μπλοκάρει οποιαδήποτε δεδομένα που κρατούνται κατά παράβαση του νόμου, καθώς επίσης και να αντιτάξει την διαχείρισή τους για οποιουσδήποτε και για όλους τους νόμους λόγους. Τα αιτήματα πρέπει να σταλούν στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας στις πληροφορίες επαφής που ορίζονται ανωτέρω.

Δεδομένα Χρήσης

Πληροφορίες μπορεί να συλλέγονται αυτόματα από αυτή την Εφαρμογή (ή από υπηρεσίες τρίτων μερών που απασχολούνται σε αυτή την Εφαρμογή), οι οποίες μπορεί να συμπεριλαμβάνουν: τη διεύθυνση IP ή ονόματα τομέα των υπολογιστών που χρησιμοποιούνται από τους Χρήστες που χρησιμοποιούν αυτή την Εφαρμογή, τη διεύθυνση ΕΑΠ (Ενιαίο Αναγνωριστικό Πόρων), το χρόνο του αιτήματος, τη μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε για να υποβληθεί το αίτημα στον διακομιστή, το μέγεθος του αρχείου που εστάλη σε απάντηση, τον αριθμητικό κωδικό που δείχνει την κατάσταση της απάντησης του διακομιστή (επιτυχές αποτέλεσμα, σφάλμα, κλπ), την χώρα προέλευσης, τα χαρακτηριστικά του προγράμματος περιήγησης και του λειτουργικού συστήματος που χρησιμοποιήθηκε από τον Χρήστη, τις ποικίλες λεπτομέρειες χρόνου ανά επίσκεψη (π.χ., το χρόνο που ξοδεύτηκε σε κάθε σελίδα στα πλαίσια της Εφαρμογής) και λεπτομέρειες για τη διαδρομή που ακολουθήθηκε στα πλαίσια της Εφαρμογής με ειδική αναφορά στην αλληλουχία των σελίδων που επισκέφθηκε, και άλλες παραμέτρους σχετικά με το λειτουργικό σύστημα της συσκευής και/το περιβάλλον πληροφορικής του Χρήστη.

Σχόλια
Όταν οι επισκέπτες αφήνουν σχόλια στον ιστότοπο, συλλέγουμε τα δεδομένα που εμφανίζονται στη φόρμα σχολίων όπως επίσης τη διεύθυνση IP του επισκέπτη και τη συμβολοσειρά του χρήστη του προγράμματος περιήγησης ώστε να βοηθήσουμε στην ανίχνευση ανεπιθύμητων μηνυμάτων.

Μια ανωνυμοποιημένη συμβολοσειρά που δημιουργήθηκε από τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (επίσης αποκαλούμενη «hash») ενδέχεται να παρασχεθεί στην υπηρεσία Gravatar για να δει αν τη χρησιμοποιείτε. Η πολιτική απορρήτου της υπηρεσίας Gravatar διατίθεται εδώ: https://automattic.com/privacy/. Μετά την έγκριση του σχολίου σας, η εικόνα του προφίλ σας είναι ορατή στο κοινό μέσα στο πλαίσιο του σχολίου σας.

Πολυμέσα
Εάν μεταφορτώνετε εικόνες στον ιστότοπο, θα πρέπει να αποφύγετε τη μεταφόρτωση εικόνων με ενσωματωμένα δεδομένα τοποθεσίας (EXIF GPS). Οι επισκέπτες του ιστότοπου μπορούν να πραγματοποιήσουν λήψη και εξαγωγή οποιωνδήποτε δεδομένων τοποθεσίας από εικόνες στον ιστότοπο.

Φόρμες Επικοινωνίας
Για όλες τις φόρμες επικοινωνίας χρησιμοποιείται λογισμικό της Google (reCaptca 3) για την διερεύνηση κακόβουλων ενεργειών.

Ενσωματωμένο περιεχόμενο από άλλους ιστότοπους
Τα άρθρα σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να περιλαμβάνουν ενσωματωμένο περιεχόμενο (π.χ. βίντεο, εικόνες, άρθρα κ.λπ.). Το ενσωματωμένο περιεχόμενο από άλλους ιστότοπους συμπεριφέρεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως και αν ο επισκέπτης επισκέφθηκε τον άλλο ιστότοπο.

Αυτοί οι ιστότοποι ενδέχεται να συλλέγουν δεδομένα για εσάς, χρησιμοποιούν cookies, ενσωματώνουν επιπλέον παρακολούθηση τρίτου μέρους και να παρακολουθούν την αλληλεπίδρασή σας με αυτό το περιλαμβανόμενο περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένης της ανίχνευσης της αλληλεπίδρασής σας με το περιλαμβανόμενο περιεχόμενο, εάν έχετε λογαριασμό και έχετε συνδεθεί στον συγκεκριμένο ιστότοπο.

Αναλυτικά στοιχεία
Για πόσο καιρό διατηρούμε τα δεδομένα σας
Εάν αφήσετε ένα σχόλιο, το σχόλιο και τα μεταδεδομένα του διατηρούνται επ’ αόριστον. Αυτό γίνεται ώστε να μπορούμε να αναγνωρίζουμε και να εγκρίνουμε αυτόματα τα σχόλια που ακολουθούν, αντί να τα κρατάμε σε ουρά συντονισμού.

Για χρήστες που εγγράφονται στον ιστότοπο μας, αποθηκεύουμε επίσης τα προσωπικά δεδομένα που καταχωρούν στο προφίλ χρήστη τους. Όλοι οι χρήστες μπορούν να βλέπουν, να επεξεργάζονται ή να διαγράφουν τα προσωπικά δεδομένα τους ανά πάσα στιγμή (εκτός από το να μπορούν να αλλάξουν το όνομα χρήστη τους). Οι διαχειριστές του παρόντος ιστότοπου μπορεί επίσης να βλέπουν και να επεξεργάζονται αυτές τις πληροφορίες.

Ποια δικαιώματα έχετε στα δεδομένα σας
Εάν έχετε λογαριασμό σε αυτόν τον ιστότοπο ή έχετε αφήσει σχόλια, μπορείτε να ζητήσετε να λάβετε ένα εξαγόμενο αρχείο των προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε για εσάς, συμπεριλαμβανομένων τυχόν δεδομένων που έχετε παράσχει σε εμάς. Μπορείτε επίσης να αιτηθείτε να διαγράψουμε τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς. Αυτό δεν περιλαμβάνει δεδομένα που είμαστε υποχρεωμένοι να τηρούμε για διοικητικούς, νομικούς ή λόγους ασφαλείας.

Που θα σταλούν τα δεδομένα σας
Τα σχόλια επισκεπτών ενδέχεται να ελέγχονται μέσω ενός αυτοματοποιημένου συστήματος ανεπιθύμητης αλληλογραφίας.