Όροι Χρήσης ιστοσελίδας www.moutevelis.gr

O ιστότοπος «moutevelis.gr» δημιουργήθηκε και ανήκει στην  ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία : «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΥΤΕΒΕΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ», η οποία εδρεύει στον δήμο Νέας Ιωνίας, οδός Μαδύτου, αριθμός 18, με Α.Φ.Μ. 082537198, ΔΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δημήτριο Μουτεβελή, εφεξής «Εταιρεία» και αποτελεί ιστοσελίδα παρουσίασης της εταιρείας και των προϊόντων προϊόντων, καθώς και παροχής ενημέρωσης των πελατών ή και απλών επισκεπτών της μέσω Διαδικτύου, εφεξής «ιστοσελίδα». Κάθε χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος, εφεξής  «χρήστης» ή «επισκέπτης», ανάλογα από το αν περιορίζεται σε επίσκεψη μόνον στο κατάστημα ή πραγματοποιεί παραγγελία και αγορά προϊόντων και υπηρεσιών, καλείται να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους αυτούς, οφείλει με προσωπική του ευθύνη του να απόσχει από κάθε επίσκεψη,  χρήση του ιστότοπου καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών που παρέχει το ηλεκτρονικό κατάστημα. Σε κάθε περίπτωση, η οποιαδήποτε ενέργεια του χρήστη στο ηλεκτρονικό κατάστημα, όπως ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά συνιστά η περιήγησή του σε αυτό, η εγγραφή του στο newsletter, ή η αγορά προϊόντων, λογίζεται ως ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης και πλήρη αναγνώριση ότι η ιστοσελίδα δεν φέρει ευθύνη για την οποιαδήποτε τυχόν τροποποίηση, αναβολή ή διακοπή παροχής της υπηρεσίας της.

Τέλος, κάθε χρήστης, με την πρόσβαση και την χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας που φέρει το εμπορικό σήμα «moutevelis.gr», τεκμαίρεται ότι, κατανοεί πλήρως, συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους παρακάτω όρους: 

 

Γενικοί όροι

 

Η Εταιρεία έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να τροποποιεί και να αναθεωρεί ελεύθερα όλους τους όρους χρήσης και συναλλαγών με το ηλεκτρονικό κατάστημα, οποτεδήποτε το κρίνει απαραίτητο, ενώ παράλληλα αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους επισκέπτες για οποιανδήποτε σχετική τροποποίηση αποκλειστικά και μόνο μέσα από την σελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Οι οποιεσδήποτε τροποποιήσεις ισχύουν από την ημερομηνία ανάρτησης τους στον παρόντα ιστότοπο. Τυχόν αλλαγές των Όρων Χρήσης δεν αφορούν τις παραγγελίες εκείνες, τις οποίες ο πελάτης έχει ήδη πραγματοποιήσει μέσα από το ηλεκτρονικό κατάστημα, πριν την έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων αυτών, όπως ορίζεται παραπάνω. Μετά από την οποιαδήποτε τροποποίηση των Όρων Χρήσης, η χρήση του «moutevelis.gr» θα λογίζεται ως πλήρη αποδοχή των όρων αυτών, όπως αυτοί έχουν τροποποιηθεί. Κάθε σύμβαση με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα μπορεί να συναφθεί στην Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα.

 

Παρεχόμενες πληροφορίες & Προϊόντα

 

H Εταιρεία δεσμεύεται για την ακρίβεια των πληροφοριών που περιέχονται στην ιστοσελίδα, σε ότι αφορά την ταυτότητα της Εταιρείας αλλά και τα παρεχόμενα προϊόντα που παρουσίαζονται μέσω του καταστήματος. Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν δεσμεύεται από  εσφαλμένες καταχωρήσεις δεδομένων που έγιναν, κατά την κοινή πείρα εκ παραδρομής, και τηρεί το δικαίωμα της να προβαίνει σε διόρθωση τους, όποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

 

Περιορισμός ευθύνης της Εταιρείας – Ευθύνη της εταιρείας

 

Η Εταιρεία στο πλαίσιο των συναλλαγών της μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος δεν ευθύνεται και δεν έχει καμία υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία. 

Η Εταιρεία δεσμεύεται να εκτελέσει παραγγελία σύμφωνα με τους όρους, όπως αυτοί αναλυτικά περιγράφονται, κατά τη διάρκεια της παραγγελίας, ωστόσο διατηρεί το δικαίωμά να μην προβεί σε εκτέλεση της παραγγελίας σε περίπτωση τυπογραφικού ή μηχανογραφικού λάθους, κατά το οποίο προϊόντα ή υπηρεσίες εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα με τιμή εσφαλμένη, δηλαδή μικρότερη ή μεγαλύτερη από την ισχύουσα. Σε περίπτωση που τέτοιο σφάλμα στην τιμή διαπιστώνεται σε μέρος παραγγελίας, τότε αυτή ισχύει και εκτελείται κανονικά για τα υπόλοιπα προϊόντα αυτής, ενώ θεωρείται ως μη ολοκληρωθείσα για τα υπόλοιπα προϊόντα, για τα οποία και διαπιστώθηκε το σφάλμα, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία τα είδη στην παραγγελία είναι συναφή και αναπόφευκτα χρησιμοποιούνται ως ενιαίο σύνολο και λειτουργούν ως μονάδα το ένα με το άλλο, ενώ παράλληλα ο Πελάτης δηλώνει ότι η μερική εκπλήρωση της παραγγελίας δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες ή τα συμφέροντά του, οπότε η Εταιρεία στην περίπτωση αυτή οφείλει να ακυρώσει ολόκληρη την παραγγελία.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει όλες εκείνες τις απαραίτητες πληροφορίες (ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις) σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του ιστότοπου, «όπως ακριβώς είναι». Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία δεν φέρει αστική ή ποινική ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία (θετική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αφορά απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση, κ.λπ.) που τυχόν θα υποστεί χρήστης – πελάτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή κάποιος τρίτος από αιτία, η οποία έχει σχέση με τη λειτουργία και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή ακόμα λόγω ενδεχόμενης αδυναμίας παροχής των υπηρεσιών, των προϊόντων και των πληροφοριών που διατίθενται από αυτό.

Σε καμία περίπτωση όλες οι πληροφορίες για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας, δεν αποτελούν και δεν υποκαθιστούν την οποιαδήποτε ιατρική συμβουλή καθώς και γενικότερα την οποιαδήποτε επιστημονική συμβουλή οποιουδήποτε σε θέματα υγείας.

Οι πληροφορίες που υπάρχουν στον ιστότοπο του «moutevelis.gr» και συνοδεύουν τα προϊόντα παρέχονται αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς ενημέρωσης των χρηστών και των πελατών. Η ιστοσελίδα δεν ευθύνεται για ζημίες που τυχόν προκληθούν στον Πελάτη από την ανταλλαγή πληροφοριών κατά τη χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας.

Η ιστοσελίδα δεν φέρει ουδεμία ευθύνη αστική ή ποινική, έναντι των χρηστών και των πελατών καθώς και οποιουδήποτε τρίτου που έλκει δικαιώματα από αυτούς, σε περίπτωση που κατά τη χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας, οποιοσδήποτε από τους παραπάνω, υποστεί κάποια ζημία κάθε είδους (άμεση, έμμεση, παρεπόμενη, θετική ή αποθετική ή ακόμα και διαφυγόντα κέρδη), ενώ παράλληλα δεν παρέχει καμία απολύτως εγγύηση (α) για τυχόν αναποτελεσματικότητα, ακαταλληλότητα και ανεπάρκεια των προϊόντων όσον αφορά τους σκοπούς για τους οποίους ο χρήστης τα προορίζει, (β) για τυχόν προβλήματα τεχνικής φύσεως, που ενδεχομένως παρουσιαστούν στους χρήστες κατά την χρήση του ιστότοπου, καθόλη την διάρκεια της επίσκεψής τους σε αυτόν, τα οποία επηρεάζουν την ομαλή του λειτουργία προκαλώντας την μερική ή ολική αδυναμία λειτουργία του, όπως είναι η οριστική ή προσωρινή διακοπή, την καθυστέρηση, την μη παράδοση ή ακόμα και την λήψη των υπηρεσιών του σε μη συμφωνημένη ιδιότητα και ποιότητα, (γ) πληροφορίες και ενημερώσεις δημοσιευμένες από τρίτα μέρη και γενικότερα (δ) για την ύπαρξη σφαλμάτων κάθε είδους. 

Τέλος, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι η ιστοσελίδα ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες άλλων διαδικτυακών συνδέσμων (Links) που ενδεχομένως περιλαμβάνονται στον ιστότοπο και ρητά αποποιείται οποιασδήποτε μορφή ευθύνης για το περιεχόμενο τους, την πολιτική προστασίας του απορρήτου, καθώς και την ποιότητα του περιεχομένου και των υπηρεσιών τους.

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΗ

 

Ο Πελάτης του ηλεκτρονικού καταστήματος έχει την υποχρέωση: 

 

 • Να απέχει κατά την χρήση του ιστότοπου του ηλεκτρονικού καταστήματος από κάθε πράξη, η οποία ενδέχεται να επιφέρει την άσκηση ποινικής δίωξης ή την αστική ευθύνη του ηλεκτρονικού καταστήματος, για πράξεις που περιγράφονται στον Ποινικό Κώδικα και Αστικό Κώδικα, σε Ειδικούς Ποινικούς Νόμους, στη Νομοθεσία για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων καθώς επίσης και στις σχετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών, της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οποιασδήποτε άλλης Δημόσιας ή Διοικητικής Αρχής. Επίσης να απέχει από κάθε ενέργεια που περιέχει ιούς ή άλλα λογισμικά, τα οποία ενδέχεται να προκαλέσουν την διακοπή, την βλάβη, ή την παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού, επιβλαβή για την φήμη και την υπόληψη της Εταιρείας των Συνεργατών αυτής, των Συνδεδεμένων Εταιρειών καθώς και των Χρηστών και Μελών της.
 • Να σεβαστεί και μην παραβιάζει οποιασδήποτε μορφής Πνευματικά Δικαιώματα της Εταιρείας ή τρίτων.
 • Να τηρεί όλους τους ισχύοντες Όρους Χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος, όπως αυτοί αναλυτικά περιγράφονται, καθώς επίσης και τους εκάστοτε ισχύοντες κανονισμούς προστασίας προσωπικών δεδομένων και να μην παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, το εμπορικό σήμα, ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τόσο της Εταιρείας όσο και τρίτων.
 • Να παρέχει τα πραγματικά και αληθινά προσωπικά του στοιχεία κατά τη διαδικασία της εγγραφής του ως πελάτη και να τα ενημερώνει, ώστε αυτά να ανταποκρίνονται κάθε στιγμή στα αληθή προσωπικά του στοιχεία. Το ηλεκτρονικό κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα να απενεργοποιήσει άμεσα το λογαριασμό του πελάτη ενημερώνοντάς τον σχετικά, στην περίπτωση που διαπιστωθεί ανακρίβεια των στοιχείων εγγραφής του. 
 •  Να διατηρεί τον κωδικό πρόσβασής του (PASSWORD) στις υπηρεσίες του ηλεκτρονικού καταστήματος, μυστικό και να μην τον αποκαλύπτει σε τρίτους, ενώ επίσης υποχρεούται να ενημερώνει ΑΜΕΣΑ το ηλεκτρονικό κατάστημα μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@moutevelis.gr για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του κωδικού και του συνθηματικού του. Σε κάθε περίπτωση το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται για τυχόν μη εξουσιοδοτημένη χρήση του κωδικού πρόσβασής του πελάτη, εάν προηγουμένως δεν έχει ενημερωθεί σχετικά.
 •  Να παρέχει τα αληθή και ορθά Στοιχεία Πληρωμής και Παράδοσης για τις παραγγελίες, που πραγματοποιεί μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος και μετά την ολοκλήρωση της χρήσης του ιστότοπου θα πρέπει να βεβαιώνεται, ότι έχει εξέλθει από τον προσωπικό του λογαριασμό (log out).

 

Επιπλέον απαγορεύεται:

 

 • (α) Η χρήση της ιστοσελίδας για την διαφήμιση, προώθηση και δημιουργία υπηρεσίας ή προϊόντος που ανταγωνιστικών ως προς τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Εταιρείας.
 • (β) Η με οποιονδήποτε τρόπο πρόσβαση, επεξεργασία και εκμετάλλευση των δεδομένων, προσωπικών ή μη,  που χορηγούνται στο «moutevelis.gr» από τους χρήστες του, καθώς και οποιασδήποτε μορφή πειρατείας Λογισμικού/ hacking ή υποκλοπής, αντιγραφής, διανομής, downloading, μεταπώλησης πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων του φωτογραφικού περιεχομένου και του πνευματικού υλικού του ιστότοπου.
 • Η  χρήση του ιστότοπου για την με οποιονδήποτε τρόπο, δημοσίευση ή μετάδοση παράνομου, απειλητικού, προσβλητικού, δυσφημιστικού, άσεμνου περιεχομένου, καθώς και περιεχομένου που ενισχύει ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις και που μπορεί να προκαλέσει βλάβες με οποιονδήποτε τρόπο.

 

 Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

 

Το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά των εμπορικών σημάτων, λογοτύπων, διακριτικών τίτλων, εικόνων, γραφικών, πληροφοριακών υλικών κάθε μορφής, δεδομένων, και κειμένων που περιγράφουν τις υπηρεσίες και τα προϊόντα του ηλεκτρονικού καταστήματος με το εμπορικό σήμα moutevelis αποτελούν αποκλειστικά πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας και αντικείμενο προστασίας των σχετικών διατάξεων του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου ή πνευματική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία η Εταιρεία έχει λάβει άδεια χρήσης για τις δικές της αποκλειστικά ανάγκες και για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού της καταστήματος. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, εκμετάλλευση ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο της ιστοσελίδας. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του παραπάνω περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης ρητής έγγραφης συναίνεσης της Εταιρείας.

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO), του παρόντος ιστοτόπου, που ανήκει στην εταιρεία με την επωνυμία:  «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΥΤΕΒΕΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ», έχει οριστεί η  Κα. Κάτια Μουτεβελή, με την οποία μπορείτε να επικοινωνείτε για οποιαδήποτε επεξήγηση ή για οποιοδήποτε αίτημα που σχετίζεται με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, ως ακολούθως :

 

 • Μέσω e-mail στη διεύθυνση : info@moutevelis.gr
 • Μέσω αλληλογραφίας στην ταχυδρομική διεύθυνση: 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΥΤΕΒΕΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ

Οδός Μαδύττου, αριθμός 18

Περισσός, τ.κ. 14232

Αθήνα, Ελλάδα